Domyślny tytuł strony
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
Moje konto    
Kategorie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Producenci
Waluty
Język
Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
Informacje
Kontakt
Tel
724-709-625
GSM
724-709-625
Godziny działania sklepu
8.00-18.00
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.partnerclean.sklep.pl (od 25 grudnia 2014 r.)

Kliknij aby sprawdzić Regulamin dla zamówień złożonych i zrealizowanych przed 25 grudnia 2014 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Sklep Internetowy www.www.partnerclean.sklep.pl jest prowadzony i stanowi własność Partner Clean Agnieszka Krawczyk, 43-230 Goczałkowice Zdrój, ul. Grzebłowiec 10 www.partnerclean.sklep.pl,   NIP 646-152-67-14

2.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.partnerclean.sklep.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.partnerclean.sklep.pl, produkowane przez Spółkę oraz przez firmy współpracujące, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3.    Jeżeli w danym postanowieniu Regulaminu jest mowa o Kliencie będącym konsumentem, postanowienie to ma zastosowanie wyłącznie do Klientów - osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.    Firma w przewidzianym przez obowiązujące prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia  w funkcjonowaniu sklepu Internetowego www.partnerclean.sklep.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu Internetowego www.partnerclean.sklep.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

5.    Przeglądanie zasobów sklepu Internetowego www.partnerclean.sklep.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w zasobach sklepu Internetowego www.partnerclean.sklep.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.

6.    Informacje o produktach dostępnych w zasobach sklepu Internetowego www.partnerclean.sklep.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


§ 2 Rejestracja

1.    Składanie zamówień w sklepie Internetowym www.partnerclean.sklep.pl wymaga rejestracji (założenia konta Klienta) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, tj. podanie płci, imienia, nazwiska, aktywnego adresu e-mail, danych teleadresowych i kontaktowych (adres i numer telefonu) oraz hasła, a także zaakceptowania Regulaminu Sklepu Internetowego www.partnerclean.sklep.pl oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień Klienta.

2.    Rejestracja oraz korzystanie ze sklepu Internetowego www.partnerclean.sklep.pl są bezpłatne.

3.    Po zarejestrowaniu, każde kolejne logowanie odbywa się poprzez podanie danych użytych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności adresu e-mail i hasła.

4.    W celu usunięcia konta ze Sklepu Internetowego www.partnerclean.sklep.pl, Klient wysyła e-mail z prośbą o usunięcie konta z aktualnego adresu e-mail podanego przy rejestracji, na adres e-mail Firmy podany w § 1 ust. 1.


§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.partnerclean.sklep.pl

1.    Klient, który zarejestrował konto, może składać zamówienia na produkty dostępne w zasobach sklepu Internetowego www.partnerclean.sklep.pl.

2.    Nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego www.partnerclean.sklep.pl Klient może zgłaszać Spółce za pośrednictwem adresu e-mail podanego w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 5 Regulaminu.  Zgłoszenia Klientów - konsumentów będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

3.    Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w sklepie Internetowym www.partnerclean.sklep.pl, albowiem w granicach wynikających z obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta w sklepie Internetowym www.partnerclean.sklep.pl jest Klient.


§ 4 Składanie i realizacja zamówień

1.    Zamówienia można składać przez Internet za pośrednictwem sklepu internetowego www.partnerclean.sklep.pl, po uprzednim zalogowaniu.

2.    W przypadku gdy Klient będzie zamawiał produkty z dostawą na adres różny od podanego przy rejestracji, po zalogowaniu należy wejść w zakładkę „Moje Konto” i wybrać „Zmień wpisy w książce adresowej”, a następnie przycisk „Dodaj Adres” i wypełnić pola formularza. Pozwoli to przy dokonywaniu zamówienia na wybór miejsca dostarczenia towaru spośród wszystkich podanych adresów Klienta.

3.    W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać z poszczególnych grup interesujący Klienta produkt,  wybrać pojemność opakowania i wcisnąć „Koszyk”, po czym nastąpi automatyczne przeniesienie wybranego produktu do koszyka.
b) powtórzyć czynność z ppkt. a) w zależności od liczby interesujących Klienta produktów.
c) po wybraniu wszystkich interesujących Klienta produktów przejść do koszyka, wybrać żądaną ilość poszczególnych produktów, a następnie wybrać przycisk „Przelicz”. System automatycznie przeliczy wartość zamówienia poda cenę netto oraz cenę brutto.
d) jeśli wszystko będzie się zgadzało, wybrać przycisk „Do kasy”
e) na nowej stronie pojawi się adres dostawy oraz koszt wysyłki. Jeśli wszystko będzie się zgadzało należy wcisnąć przycisk „Dalej”.
f)  na obecnej stronie dokonać wyboru sposobu zapłaty. Po wyborze sposobu zapłaty należy wcisnąć przycisk „Dalej”.
g) na tej stronie podane będą wszystkie dane zamówienia, które należy dokładnie przeczytać i sprawdzić czy wszystkie dane się zgadzają. Jeśli wszystko jest zgodne ze złożonym zamówieniem należy wybrać przycisk „Zatwierdź”.

4.    Złożenie zamówienia przez Klienta zgodnie z ust. 3, oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego/zamówionych produktu/produktów.

5.    W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (Firma będzie zwolniona z realizacji zamówienia).
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w określonym w ust. 7 poniżej terminie (zamówienie zostanie zrealizowane w części co do której nastąpiło potwierdzenie, a Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w terminie określonym w ust. 7 (dostarczenie składających się na zamówienie produktów nastąpi w kilku oddzielnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

6.    Należność za zamówiony towar Klient może uregulować wyłącznie przelewem w formie przedpłaty na rachunek bankowy Firmy ING Bank Śląski 07105013151000009227919843

7.    Czas realizacji zamówienia trwa od 3 do 10 dni roboczych liczonych od dnia wpływu należności za zamówiony towar na rachunek podany w ust. 6 powyżej.

8.    W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu, w tym również w przypadku braku nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy, Firma dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail przypisany do konta Klienta. Klient  konsument może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

9.    W przypadku anulowania zamówienia w sytuacjach wskazanych w ust. 5 ppkt. a)-b) i ust.  8 niniejszego paragrafu, Firma zwróci Klientowi zapłaconą należność w całości lub w części w zależności od zakresu anulowania zamówienia. Zasady zwrotu szczegółowo reguluje § 7 Regulaminu.

10.  W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

11.  Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki.

12.  Zamówiony towar jest dostarczany do Klienta transportem Firmy lub firmą kurierską.


§ 5 Reklamacje

1.    Produkty oferowane w sklepie Internetowym www.partnerclean.sklep.pl posiadają gwarancję producenta. Czas obowiązywania gwarancji i ewentualne ograniczenia są zawarte w opisie produktu lub karcie gwarancyjnej załączonej do produktu.

2.    W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji gwarancji reklamowanego produktu, należy wysłać e-mail na adres e-mail podany w § 1 ust. 1 Regulaminu i podać pełną nazwę produktu, numer faktury zakupu, numer zamówienia oraz opis uszkodzenia.

3.    Niezależnie od gwarancji, Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest wada zmniejszająca wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości o których istnieniu Klient został zapewniony albo jeżeli rzecz została wydana w stanie niezupełnym. Firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania produktu Klientowi.

4.    Firma w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta - konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5.    W celu zgłoszenia i rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu lub produktów do Firmy i opisem reklamacji.

6.    W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Firma niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli naprawa albo wymiana towaru są niemożliwe lub niemożliwe jest ich dokonanie w odpowiednim czasie lub wymagają nadmiernych kosztów lub naprawa albo wymiana towaru narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klienta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (chyba że wada jest nieistotna).

7.    Klient nabywający produkt w celu związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą (nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do wysokości ceny nabycia.


§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1.    Klient - konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie Internetowym www.partnerclean.sklep.pl w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu/produktów bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej.

2.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi - konsumentowi w odniesieniu do umowy:
świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier hazardowych.

3.    Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej - pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w § 1 ust. 1 Regulaminu. W przypadku skorzystania z drogi elektronicznej, Firma prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego wpłynęło oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4.    W takim przypadku Klient - konsument obowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności (w zależności od rodzaju produktu i tak jakby produkt był badany w sklepie stacjonarnym). Firma zwróci Klientowi - konsumentowi uiszczoną przez niego należność zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

5.    Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient - konsument. W takiej sytuacji ponosi także odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności (w zależności od rodzaju produktu i tak jakby produkt był badany w sklepie stacjonarnym).

6.    Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 7 Zwrot należności

1.    Firma dokona zwrotu należności niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia - w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy);
c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2.    W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Firma może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta - konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.     Firma dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta z którego opłacone zostało zamówienie.

4.    W przypadku braku możliwości ustalenia przez Firmę rachunku bankowego Klienta zgodnie z ust. 3 powyżej lub braku możliwości dokonania zwrotu na ten rachunek bankowy, Firma zwróci się do Klienta na podany przez niego adres mailowy o podanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności.

5.    W dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta prośby zgodnie z ust. 4 powyżej , Klient nie prześle Spółce numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

§ 8 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1.    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie Internetowym www.partnerclean.sklep.pl oraz w procesie korzystania ze sklepu Internetowego www.partnerclean.sklep.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie Internetowym www.partnerclean.sklep.pl.

2.    Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę Partner Clean Agnieszka Krawczyk

3.    Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną - zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie Internetowym www.partnerclean.sklep.pl.

4.    Dane osobowe przesyłane przez Klienta nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż sama realizacja zamówienia. Adresy e-mail jak i dane teleadresowe nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

5.    Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje Konto”).


§ 9 Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

2.    Cała zawartość strony Internetowej PARTNER CLEAN (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, video) jest własnością firmy PARTNER CLEAN. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnym sposobem i na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody firmy PARTNER CLEAN. Wszystkie informacje, zawartość, akta i nasze oprogramowania chroni polskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej i copyright.

Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

·         Adresat Partner Clean Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

·         Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

·         Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

·         Adres konsumenta(-ów)

·         Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

 


Powrót